Lokalizacja: Warszawa, Polska     Data : 2016-2017     Powierzchnia: 21073,00 m²     Inwestor: Ministerstwo Sprawiedliwości

Głównym założeniem projektu jest zachowanie genius loci, swoistego ducha miejsca, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych funkcji i otwarciu całości koncepcji Muzeum na miasto. Historyczny układ urbanistyczny oraz budynki obecnego Aresztu Śledczego, jako świadkowie ponurej i brutalnej historii, zostały uznane za najbardziej istotne w całym założeniu projektowym i jako takie postanowiono je wyeksponować, nie wprowadzając konkurencji w postaci dodatkowych kubatur.
Przedmiotowy teren został uporządkowany i oczyszczony z nieprzedstawiających wartości historycznej obiektów, zespołów placów spacerowych, a także współczesnych ogrodzeń i bram więziennych na terenie. Zachowanym budynkom przywrócono historyczną bryłę i formę architektoniczną, a nowe funkcje Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego ukryto pod ziemią. Zabieg ten umożliwił efektywne powiązanie funkcjonalne całego zespołu Muzeum oraz uzyskanie wolnej przestrzeni pomiędzy budynkami, pozwalającej stworzyć nastrojowe dziedzińce, połączone z systemem miejskich przestrzeni publicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, obiekt stałby się w przyszłości miejscem tętniącym życiem, przestrzenią, tworzącą ramy dla organizacji różnych wydarzeń, uroczystości, koncertów, będzie pełnił rolę kulturotwórczą i edukacyjną.
Zaprojektowano 4 place, każdy w indywidualnym charakterze, w celu wywołania odmiennych odczuć u zwiedzających. Uporządkowany i regularny Plac Apelowy stanowi idealną posadzkę przestrzeni przeznaczonej do organizacji wydarzeń kulturalnych. Plac Spacerowy wprowadza do założenia projektowego zieleń, ma za zadanie zapewnić zwiedzającym spokojną przestrzeń refleksji, otuchy i wytchnienia. Zastosowanie na Placu Wodnym płytkiej, rozległej niecki, wypełnionej wodą ma na celu pogłębić wrażenie spokoju i skupienia. Odbijające się w tafli wody budynki Muzeum z zaślepionymi oknami, mają spotęgować obrazy, opowiadające o dawnym przeznaczeniu tego miejsca. Nawierzchnia Placu Dramatycznego została zaprojektowana jako nierówna, rozedrgana, zaburzona siatka konstrukcyjna, wypełniona ceglanym gruzem. Kompozycja ta składa się nacałość o dramatycznym charakterze, symbolizuje emocje, związane z dramatem dawnego więzienia.

Zespół Projektowy: Filip Kozarski, Marek Kruk, Adrian Mania, Oliwer Rasztawicki, Marzena Wytrykusz, Marta Zander

Muzeum Żołnierzy Wyklętych 2016-2017

[info+]